Przejdź do treści

Władze

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków TUTWW dniu 23 maja 2019 r. odbyło się kolejne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie członków TUTW im, Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie. Zebranie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu przekazanym wszystkim członkom w stosownym terminie. Do Prezydium Walnego Zebrania zostali wybrani: Hanna Kuran jako Przewodnicząca, Jadwiga Chojnacka jako Sekretarz i Elżbieta Pawłowska jako Protokolant. Spośród zebranych uczestników wyłoniono również dwie komisje Uchwał i Wniosków oraz Mandatowo-Skrutacyjną.

Po odczytaniu sprawozdania merytorycznego i finansowego przez Prezes Lucynę Wasilewską i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, udzielono absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi. Uchwałą Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowano podniesienie składek członkowskich do 100,- PLN.

Przeprowadzono wybory do nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W skład 7 osobowego Zarządu zostali wybrani (w porządku alfabetycznym): Zbigniew Augustynowicz, Jadwiga Chojnacka, Grażyna Elsner-Mielniczek, Jadwiga Iljin, Maria Pisarek, Alicja Stanulewicz, Lucyna Wasilewska. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Maria Kasperska, Mirosław Materski, Grażyna Wojtan.

Zarząd ukonstytuował się w następująco:
Lucyna Wasilewska – Prezes
Grażyna Elsner-Mielniczek – Wiceprezes i Sekretarz
Jadwiga Chojnacka – Skarbnik
Zbigniew Augustynowicz – Członek ds. programowych
Jadwiga Iljin – Członek ds. zespołów zainteresowań i zajęć dodatkowych
Maria Pisarek – Członek ds. członkowskich
Alicja Stanulewicz – Członek

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
Mirosław Materski – Przewodniczący
Maria Kasperska – Członek
Grażyna Wojtan – Członek

W dniu 3 grudnia 2020r na posiedzeniu zarządu w drodze kooptacji uzupełniono brakujący skład zarządu o następujące osoby: Julianna Adamska, Maria Drągowska , Stefan Sobczak .

Zarząd ukonstytuował się w następująco: 

Grażyna Elsner – Mielniczek – Prezes 
Jadwiga Iljin – Wiceprezes
Jadwiga Chojnacka –  Skarbnik 
Maria Pisarek  –  Sekretarz
Julianna Adamska  –  Członek

Drągowska Maria  – Członek

Stefan Sobczak – Członek