Przejdź do treści

Władze

TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W WARSZAWIE IM.
PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W URSUSIE

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 21 .04. 2022 R.

Zarząd TUTW zwołał walne Zebranie w dniu 21.04.2022 r. na godz. 11:00. Zebranie odbyło się
w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus” w Warszawie przy ul. Traktorzystów 14.
Walne Zebranie otworzyła Prezes TUTW Grażyna Elsner-Mielniczek co jest zgodne z
porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu, które otrzymują wszyscy członkowie TUTW.
Prezes zaproponowała Prezydium Zebrania:
Przewodnicząca-Elżbieta Chojecka
Sekretarz- Urszula Zielkiewicz
Protokolant-Elżbieta Pawłowska
Osoby te wyraziły zgodę i zajęły miejsca przy stole prezydialnym.
Przewodnicząca Zebrania Elżbieta Chojecka odczytała proponowany porządek Zebrania, który
przyjęto jednogłośnie. Następnie Przewodnicząca zapoznała zebranych z Regulaminem obrad
Walnego Zebrania Członków TUTW. Regulamin przyjęto jednogłośnie.
Stałym punktem Walnego Zebrania jest przedstawienie sprawozdania finansowego i
sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie finansowe przedstawiła Prezes Grażyna Elsner-Mielniczek, a Komisji Rewizyjnej
jej Przewodniczący Mirosław Materski.
Mirosław Materski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji stwierdzając porządek i
staranność w prowadzeniu dokumentacji. Jednocześnie podziękował zarządowi za sumienna
pracę na rzecz TUTW , zarazem wnioskując o udzielenie absolutorium.
Przewodnicząca Zebrania przedstawiła do głosowania wniosek o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi, zgodnie z rekomendacją Komisji Rewizyjnej.
Przeprowadzono wybory do nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Osoby kandydujące do Zarządu przedstawiła Prezes. Nieobecne były dwie osoby Teresa
Łęczyńska i Maria Drągowska z przyczyn osobistych , które spełniały warunki. Pozostałe
kandydatki przedstawiały się były to: Grażyna Elsner-Mielniczek, Maria Pisarek i Urszula
Zielkiewicz.
Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące osoby: Mariolę Bożyk, Barbarę Horbacz,
Mirosława Materskiego, Barbarę Romańczuk i Sylwię Sicińską. Komisja składa się z 3 osób.
Przewodnicząca Zebrania omówiła zasady głosowania . Rozpoczęto wybory do Zarządu i do
Komisji Rewizyjnej. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów.
Kończąca kadencję Prezes Grażyna Elsner-Mielniczek podziękowała Zarządowi i Komisji
Rewizyjnej za współpracę. Podziękowania i kwiaty otrzymali również osoby, które w szczególny
sposób współpracowały i aktywnie wspierały działalność TUTW.
Ogłoszono wynik wyborów do nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
W skład Komisji Rewizyjnej weszły 3 osoby:
Przewodniczący -Mirosław Materski
Członek-Mariola Bożyk
Członek-Barbara Romańczuk
Do Zarządu weszły zgłaszane osoby:
Grażyna Elsner-Mielniczek, Maria Drągowska, Urszula Zielkiewicz, Teresa Łęczyńska i Maria
Pisarek.

Ukonstytuował się Zarząd na nową kadencję :
Prezes- Grażyna Elsner- Mielniczek
Wiceprezes- Teresa Łęczyńska
Skarbnik- Maria Drągowska
Członek ds. składek członkowskich-Maria Pisarek
Członek- Urszula Zielkiewicz